Mô hình thực hành EQ - 2

  • 21/03/2019 00:00
  • 199

Mỗi lĩnh vực của mô hình K-C-G bao gồm các kỹ năng cụ thể. Tổng cộng có 8 kỹ năng đo lường trí tuệ cảm xúc.

Mỗi lĩnh vực của mô hình K-C-G bao gồm các kỹ năng cụ thể. Tổng cộng có 8 kỹ năng đo lường trí tuệ cảm xúc.