Dash board

1 Đánh giá
6000000.00

Dash board(Tổng hợp xu hướng tư duy cho nhóm / tổ chức): Đây là bảng tổng hợp thông tin về thế mạnh của phòng ban, tổ chức dùng cho công tác huấn luyện, quản lý, tư vấn, phát triển nhân sự và hỗ trợ phân tích SWOT cho nhóm, bộ phận và tổ chức.

DB

Còn hàng

EQpractice.com Dash board (Tổng hợp xu hướng tư duy cho nhóm / tổ chức): Đây là bảng tổng hợp thông tin về thế mạnh của phòng ban, tổ chức dùng cho công tác huấn luyện, quản lý, tư vấn, phát triển nhân sự và hỗ trợ phân tích SWOT cho nhóm, bộ phận và tổ chức. Thông tin bao gồm:
-    Điểm số EQ trung bình của nhóm
-    Mức độ đồng đều của điểm số EQ giữa các thành viên theo 3 cấp: cao, trung bình và thấp
-    18 năng khiếu tư duy của nhóm theo thứ tự cao đến thấp  
-    Thống kê số lượng các thành viên theo 3 xu hướng tư duy
-    Điểm số trung bình của nhóm về các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả công việc (success factors)