Leadership guide

1 Đánh giá
720000.00

Leadership  guide (Hướng dẫn phát triển LĐ): Phần tiếp theo của Leadership report bao gồm những chiến lược phát triển EQ cụ thể để cải thiện năng lực lãnh đạo.

LG

Còn hàng

EQpractice.com Leadership  guide (Hướng dẫn phát triển LĐ): Phần tiếp theo của Leadership report bao gồm những chiến lược phát triển EQ cụ thể để cải thiện năng lực lãnh đạo.

Lưu ý: báo cáo này chỉ đi chung với Leadership report.Dùng cho công tác tư vấn, huấn luyện, phát triển đội ngũ lãnh đạo.