Neural Network Report

1 Đánh giá
600000.00

Neural Network Report (Báo cáo phát triển cá nhân)

NNR

Còn hàng

Neural Network Report (Báo cáo phát triển cá nhân): Là báo cáo thể hiệnKết quả 4 yếu tố thành công: Tính hiệu quả (effectiveness), Mối quan hệ (relationships), Chất lượng sống (quality of life), Sức khỏe (wellbeing) và gợi ý cách thức ứng dụng các kỹ năng EQ để cải thiện các yếu tố trên.